Segédlet - Fizika 7.osztály - Dinamika

Fizika – Dinamika

1. A testek tehetetlensége
Minden nyugalomban lévő test csak egy másik test hatására képes mozgásba jönni.
Minden test nyugalomban marad, vagy egyenes vonalú egyenletes mozgást végez, míg ezt egy másik test meg nem változtatja. Ez a tehetetlenség törvénye, amit Newton 1. törvényének is neveznek.

2. A tömeg mérése
A tömeg jele: m                   Mértékegységei a: g(gramm), kg(kilogramm), t(tonna)
                                               1kg=1000g           1t=1000kg
A térfogat mérése
A térfogat jele: V                                Mértékegységei a cm3(köbcentiméter), dm3(köbdeciméter), m3(köbméter)
                                               1dm3=1000cm3  1m3=1000dm3


A sűrűség mérése
A sűrűség jele:
ϱ (ró)       Mértékegységei: g/cm3, kg/m3
                                               1g/cm3=1000kg/m3

 

A sűrűség, a tömeg és a térfogat  kiszámítása

ϱ =m/V           m= ϱ*V          V=m/ ϱ

 

Feladatmegoldás:
Pl. Tankönyv 41.oldal 2-es feladat

1. lépés: adatok kigyűjtése
V=80 cm3
m=96g
ϱ=?

2. lépés: képlet felírása, és behelyettesítés:
ϱ=m/V tehát ϱ=96g/80cm3


3. lépés: számolás
96   :  80 = 1,2
160

  00


4. lépés: szöveges válasz
A sűrűsége ϱ 1,2 g/ cm3


3. Mozgásállapot-változás
Mozgásállapot-változásról beszélünk, ha kölcsönhatás eredményeként megváltozik egy test sebessége és iránya.

4. Az erő
Az erő egy olyan hatás, ami mozgásállapot-változást képes előidézni. Az erő iránymennyiség.
Az erő jele: F        mértékegysége a: N (newton, az angol Isaac Newton után) ha nagyobb akkor kN (kilo newton)
                               1kN=1000N

Az erő támadáspontja: Az a pont, ahol az erőhatás a testet éri.
Tömegközéppont: Az a pont, aminél fogva ha felfüggesztjük, vagy alátámasztjuk a testet, az egyensúlyban marad.
Gravitációs erő: A Föld és a testek közötti hatást nevezzük gravitációs erőnek. Ez a tömegközéppontból indul. Jele: Fg

Súly: Az az erő, ami húzza a felfüggesztést, vagy nyomja az alátámasztást. Jele: G
Fontos: 1kg=10N
Súrlódási erő: A felületek találkozásakor létrejövő erőhatás. A súrlódási erő nagysága függ a felületeket összenyomó erő nagyságától, a felületek minőségétől, de nem függ a felületek nagyságától.
Közegellenállás: A közeg által kifejtett erőhatás.

Rugóerő: A rugalmas testek által kifejtett erő.
Két erő együttes hatása:   - eredő erő: a testre ható erők összessége

-          Ha egy testre két egyirányú és egyenlő erősségű erő hat, akkor az eredő erő nagysága egyenlő a testre ható két erő összegével. Iránya megegyezik az eredetileg a testre ható két erő irányával.

-           Ha egy testre két ellentétes irányú, de egyenlő nagyságú erő hat, akkor az eredő erő nulla. Azaz a test nem mozdul el, hanem nyugalmi állapotban marad. Ez az állítás a mozgó testekre is igaz.

-          Ha egy testre két különböző nagyságú és különböző irányú erő hat, akkor a test a nagyobb erő irányába mozdul el.

Erő-ellenerő: Két test kölcsönhatása során mindkét testre azonos nagyságú, egymással ellentétes irányú erő hat. Ez az erő-ellenerő törvény. (Newton 3. törvénye)

5. A munka
Erő hatására elmozdulás jön létre. Fizikai értelemben akkor történik munkavégzés, ha egy test az erő hatására, az erő irányába elmozdul. Tehát a munka: az erő és az erő irányába eső elmozdulás szorzata.
A munka jele: W                Mértékegysége a Nm azaz J(Joule)
                                               1kJ (kilojoule) = 1000J

A munka, az erő és az elmozdulás  kiszámítása:
W=F*s                   F=W/s                    s=W/F

 

Feladatmegoldás
pl. tankönyv 71.oldal 1-es feladat
1.lépés adatgyűjtés
F=500N
s=4m
W=?

2.lépés képlet és behelyettesítés
W=F*s                   Tehát: W=500N*4m

3.lépés számolás
   500*4
2000

4. lépés szöveges válasz
2000J (joule) munkát végez.

 

6. Forgatónyomaték
A forgatónyomaték az erő és az erőkar szorzataként meghatározott fizikai mennyiség.
Jele: M                                  Mértékegysége: Nm (newtonméter)
Képlete: M=F*k 

Feladatmegoldás
pl. tankönyv 75.oldal 4-es feladat

 

F=20N
k=15cm
M=?
A feladat trükkös! A forgatónyomaték mértékegysége Nm. Ezért a feladatban szereplő 15cm nem stimmel. A centimétert át kell váltani méterbe. 15cm=0,15m.

M=F*k Tehát     M=20N*0,15m

20*0,15
00

  20        

  100

03,00                    

 

A forgatónyomaték 3Nm.